Zavolej:
800 400 101 |

Kolektivy pomáhají

Zážitky za plazmu?

Jste dobrá parta? Bavte se na náš účet a vyměňte zážitky za plazmu. Přidat se může i celá rodina. NAVÍC za každý odběr finanční náhrada 800Kč*.

50 odběrů

100 odběrů

200 odběrů

300 odběrů

5 000 Kč *

10 000 Kč *

20 000 Kč *

30 000 Kč *

 

Co musím udělat pro výhru?

Pravidelně chodit darovat plazmu do našich odběrových míst a před samotným odběrem našim sestřičkám sdělit, že chcete darovat plazmu za kolektiv zapojený do akce „Kolektivy pomáhají“ – naše sestřičky vám pak přidělí speciální kód. Všechny důležité informace ohledně darování plazmy a odpovědi na časté dotazy najdete na našich stránkách.

Jaká je výhra?

Mimořádná finanční náhrada ve výši 5 000 Kč – 30 000 Kč za celý kolektiv. Pomáhejte s námi dobré věci a vyměňte plazmu za zážitky.

Mimo tyto mimořádné dary mají dárci plazmy každý individuálně samozřejmě nárok na kompenzaci svých nákladů spojených s odběrem plazmy ve výši 800 Kč.

* Jedná se o paušální úhradu účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem ve smyslu §32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb. Tato akce není součástí věrnostního programu a odměny za doporučení.  

Kolektivy pomáhají - zážitky za plazmu


 

Podmínky soutěže Kolektivy pomáhají o neúčelové finanční dary

1. Vyhlašovatel a organizátor propagační akce

Společnost Plazma Plus s.r.o. se sídlem Verdunská 819/37, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337737, IČ: 09533567 (dále jen „Společnost“) je vyhlašovatelem akce Kolektivy pomáhají, v rámci které mohou účastníci získat neúčelový finanční dar (dále jen „Akce“). Podmínky účasti v Akci a získání daru se řídí těmito pravidly.

2. Doba trvání Akce

Akce začíná k datu 18.10.2021 a končí k datu 31.5.2022.

3. Účastníci a způsob účasti

Do Akce se může zapojit fyzická osoba, občan České republiky nebo Slovenské republiky, starší 18 let, který úspěšně daruje krevní plazmu na některém z odběrových center Společnosti Plazma. Zájemci o akci registrují svůj zájem o účast uvedením speciálního kódu školy včetně dané třídy před každým odběrem plazmy. Společnost vede ve svém interním systému přehled dárců, kteří darovali plazmu a zároveň uvedli speciální kód pro svou školu a třídu tak, jak jim byl při prvním odběru Společností vygenerován. Účastník/dárce nemusí být žákem dané třídy, může tedy pouze indikovat svůj zájem ve prospěch této třídy svůj odběr plazmy alokovat. Každý dárce může darovat plazmu v souladu s platnou legislativou a v návaznosti n svůj zdravotní stav, tj. maximálně jednou za 14 dnů. Společnost si vyhrazuje právo na upřesnění a ověření informací uvedených v registraci dárce, nicméně dodatečné připsání kódu třídy v rámci školy po skončení odběru krevní plazmy již možné není. Zadáním kódu třídy v rámce Akce je dárce vyloučen z jakéhokoliv jiného věrnostního či bonusového programu Společnosti spočívajícím v mimořádných darech či jiných plnění Společnosti nad rámec standardní paušální úhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s darováním plazmy.

4. Parametry finančních darů a vyhodnocení Akce

Společnost na základě údajů ze svého interního systému daruje každé třídě, jež dosáhne níže uvedených počtů odběrů plazmy prostřednictvím dárců, jenž uvedli příslušný kód třídy následující neúčelové finanční dary:

50 odběrů – 5.000 Kč

100 odběrů – 10.000 Kč

200 odběrů – 20.000 Kč

300 odběrů – 30.000 Kč

Třída, která jako první dosáhne 300 odběrů, získává jako mimořádný dar ještě navíc částku 10.000 Kč. Finanční dary od Společnosti jsou neúčelové a jsou splatné do 30 dnů od data ukončení Akce, a to na účet školy, jejíž je příslušná třída součástí. Podmínkou pro výplatu daru je uzavření darovací smlouvy mezi Společností a školou, popřípadě jejím zřizovatelem.

Jako odběr se do Akce započítává pouze úspěšný a řádně dokončený odběr krevní plazmy, který bude splňovat objemové a kvalitativní parametry dle interních pracovních postupů Společnosti v rámci platné legislativy. Každý jednotlivý dárce musí absolvovat alespoň 2 odběry plazmy během nejdéle tří kalendářních měsíců od data prvního odběru, jinak jeho odběry nebudou do celkového počtu odběrů ve prospěch třídy započítány.

Darování neúčelového finančního daru nijak nevylučuje kompenzaci dárce ve výši 800 Kč za každý odběr, kdy se jedná o paušální úhradu účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem ve smyslu § 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.

5. Kontakt výherců akce

Po skončení Akce bude na základě dat v interním systému Společnosti do 7 dnů od ukončení Akce sestaven seznam tříd, které splnily předem stanovené minimální limity odběrů plazmy pro získání neúčelového finančního daru. Následně bude každá z takových tříd kontaktována cestou emailu či dopisu přes ředitele či jiného určeného zástupce dané školy. Seznam tříd bude dále zveřejněn na webu Společnosti. Pokud se s danou školou nepodaří do 30.6. 2022 opakovaně spojit, resp. nedojde k uzavření darovací smlouvy vinou překážek na straně obdarovaného, vyhrazuje si Společnost dar dané třídě neposkytnout bez dalšího.

6. Zpracování osobních údajů

Registrací v akci dle podmínek těchto pravidel uděluje každý účastník organizátorovi a vyhlašovateli Akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „Zákon“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při registraci na darování plazmy či přímo před odběrem plazmy za účelem prověření jeho platné účasti v akci, předání a realizaci výhry. Správcem osobních údajů je organizátor-Společnost. Účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem, zejména vyhlašovatelem akce, jakožto zpracovatelem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník bere tuto skutečnost na vědomí.

Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Účastník dává souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci, zejména pak souhlas s použitím obsahu na Facebookovém či Instagramovém a rovněž webových stránkách Společnosti profilu pro obchodní a marketingové účely správce-Společnosti.

7. Autorská a jiná práva k fotografiím

Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci organizátorovi a pořadateli Akce k tomu, že může opatřovat fotografie dárce při darování plazmy, stejně tak při vyhodnocení Akce při předání výhry a to i formou  příspěvků na sociálních sítích Společnosti včetně názvu školy, třída a případně jednotlivých dárců. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může zvláště na internetu šířit mimo vůli organizátora, přičemž za takové šíření již organizátor ani pořadatel neodpovídají.

8. Osobnostní práva účastníka

Účastník dává v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemností osobní povahy a obrazových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem a/nebo vyhlašovatelem v souvislosti s pořádáním akce, jeho účastí v akci, předáváním výher a realizací výhry na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas bezplatně, bez územního či množstevního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým správce snímek v souladu s jeho určením poskytne. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností vyhlašovatel.

9. Závěrečná ustanovení

Akce se řídí právním řádem České republiky. Uvedením kódu školy a její třídy při prvním darování plazmy účastník schvaluje tato pravidla Akce a přistupuje k nim. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto finančního daru jakékoliv jiné plnění. Společnost tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázána a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedená v těchto pravidlech Akce. Výhry nejsou právně vymahatelné. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci Společnosti, jejich rodinných příslušníků se tento zákaz netýká. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně upravit, změnit či doplnit pravidla této Akce anebo Akci bez jakékoliv náhrady zrušit. Každá taková případná změna bude vyhlášena veřejně na facebookových stránkách Plazma Plus nebo na webu www.plazmaplus.cz.

V Praze dne 1. října 2021.

Kolektivy pomáhají - zážitky za plazmu
Daruji poprvé
Registrovat
Již jsem daroval
Objednat