Zavolej:
800 400 101 |

Podmínky soutěže S Plazmou na hokej

Podmínky soutěže S Plazmou na hokej

  1. Vyhlašovatel a organizátor propagační akce

Společnost Plazma Plus s.r.o. se sídlem Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337737, IČ: 09533567 (dále jen „Společnost“) je vyhlašovatelem akce S Plazmou na hokej, v rámci které mohou účastníci získat 2 kusy VIP vstupenek na domácí hokejové utkání HC Tesla Orli Znojmo v sezóně 2021/2022 dle vlastního výběru nebo 2 kusy permanentek na domácí utkání HC Tesla Orli Znojmo po zbytek sezóny 2021/2022 (dále jen „Akce“). Podmínky účasti v Akci a získání daru se řídí těmito pravidly.

 

  1. Doba trvání Akce

Akce začíná k datu 1.11.2021 a končí k datu 15.12.2021.

 

  1. Účastníci a způsob účasti

Do Akce se může zapojit fyzická osoba, občan České republiky nebo občan jiného státu s povolením k pobytu v České republice a dokladem s rodným číslem, starší 18 let a ne starší 65 let, který úspěšně daruje krevní plazmu na některém z odběrových center Společnosti v době konání Akce, a to alespoň dvakrát za dobu trvání Akce. Každý dárce může darovat plazmu v souladu s platnou legislativou a v návaznosti na svůj zdravotní stav, tj. maximálně jednou za 14 dnů. Společnost si vyhrazuje právo na upřesnění a ověření informací uvedených v registraci dárce. Účastí v Akci není dárce vyloučen z jakéhokoliv jiného věrnostního či bonusového programu Společnosti spočívajícím v mimořádných darech či jiných plnění Společnosti nad rámec standardní paušální úhrady ve výši 700 Kč za každý odběr, kdy se jedná o paušální úhradu účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem ve smyslu § 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.

 

  1. Parametry finančních darů a vyhodnocení Akce

Pokud dárce daruje plazmu v centrech Společnosti alespoň dvakrát za dobu trvání akce, pak za každé takové dva odběry získá číselně označený los. Takový Dárce rovněž získá číselně označený los za to, pokud přivede do centra Společnosti dalšího dárce, který doposud v žádném z center Společnosti nedaroval plazmu a pokud takový dárce do konce Akce daruje plazmu alespoň dvakrát.

Ze všech vydaných losů budou do týdne od ukončení Akce vylosováni 2 dárci, kteří obdrží od Společnosti dar v podobě 2x VIP vstupenky na domácí utkání HC Tesla Orli Znojmo včetně doprovodného rautu a občerstvení dle vlastního výběru v sezóně 2021/2022 (první vylosovaný) nebo 2 kusy permanentek na domácí utkání HC Tesla Orli Znojmo po zbytek sezóny 2021/2022 (druhý vylosovaný).

Jako odběr se do Akce započítává pouze úspěšný a řádně dokončený odběr krevní plazmy, který bude splňovat objemové a kvalitativní parametry dle interních pracovních postupů Společnosti v rámci platné legislativy.

 

  1. Kontakt výherců akce

Po skončení Akce budou na základě dat v interním systému Společnosti do týdne vylosovány 2 číselně označené losy a jejich držitelé budou ze strany Společnosti kontaktování telefonicky a/nebo emailem. Pokud si výherce výhru v určeném centru Společnosti nevyzvedne do týdne od notifikace výhry, tato bez náhrady propadá a výherce nemá nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci nebo náhradní plnění.

 

  1. Zpracování osobních údajů

Registrací v akci dle podmínek těchto pravidel uděluje každý účastník organizátorovi a vyhlašovateli Akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „Zákon“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při registraci na darování plazmy či přímo před odběrem plazmy za účelem prověření jeho platné účasti v akci, předání a realizaci výhry. Správcem osobních údajů je organizátor-Společnost. Účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem, zejména vyhlašovatelem akce, jakožto zpracovatelem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Účastník dává souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci, zejména pak souhlas s použitím obsahu na Facebookovém či Instagramovém a rovněž webových stránkách Společnosti profilu pro obchodní a marketingové účely správce-Společnosti.

 

  1. Autorská a jiná práva k fotografiím

Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci organizátorovi a pořadateli Akce k tomu, že může opatřovat fotografie dárce při darování plazmy, stejně tak při vyhodnocení Akce při předání výhry, a to i formou příspěvků na sociálních sítích Společnosti včetně jména a příjmení jednotlivých dárců či výherců. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může zvláště na internetu šířit mimo vůli organizátora, přičemž za takové šíření již organizátor ani pořadatel neodpovídají.

 

  1. Osobnostní práva účastníka

Účastník dává v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemností osobní povahy a obrazových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem a/nebo vyhlašovatelem v souvislosti s pořádáním akce, jeho účastí v akci, předáváním výher a realizací výhry na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas bezplatně, bez územního či množstevního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým správce snímek v souladu s jeho určením poskytne. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností vyhlašovatel.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Akce se řídí právním řádem České republiky. Registrací na webových stránkách Společnosti nebo vyplněním dotazníku dárce v centru společnosti, cokoliv nastane dříve, před prvním darování plazmy účastník schvaluje tato pravidla Akce a přistupuje k nim. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto finančního daru jakékoliv jiné plnění. Společnost tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázána a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedená v těchto pravidlech Akce. Výhry nejsou právně vymahatelné. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci Společnosti, jejich rodinných příslušníků se tento zákaz netýká. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně upravit, změnit či doplnit pravidla této Akce anebo Akci bez jakékoliv náhrady zrušit. Každá taková případná změna bude vyhlášena veřejně na facebookových stránkách Plazma Plus nebo na webu www.plazmaplus.cz.

V Praze dne 1. listopadu 2021.

 

Daruji poprvé
Registrovat
Již jsem daroval
Objednat