Zavolej:
800 400 101 |

Soutěž o vstupenky na Ewu Farnou

Soutěžte s Plazma Plus o vstupenky v hodnotě 1000 Kč na koncert Ewy Farne, který proběhne 17.8 v krásném Vinařství Lahofer ve Znojmě.

Soutěžní otázka:

Ve kterém městě otevřeme další pobočku Plazma Plus? 

Své odpovědi vkládejte pod soutěžní příspěvek na facebooku Plazma Plus.

Podmínky soutěže:

1.  Vyhlašovatel a organizátor propagační akce

Společnost Plazma Plus s.r.o. se sídlem Verdunská 819/37, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337737, IČ: 09533567 je vyhlašovatelem akce Soutěž o vstupenky na koncert Ewy Farne, v rámci které mohou účastníci získat věcnou odměnu (dále jen „akce“).

Podmínky účasti v akci a získání odměny se řídí těmito pravidly.

2.  Zájemci a způsob přihlášení se

Do akce se může zapojit fyzická osoba, občan České republiky nebo Slovenské republiky, starší 18 let.

Zájemci o akci registrují svůj zájem o účast vložením komentáře pod soutěžní příspěvek, publikovaný od 26.7. 2021 na Facebookové stránce Plazma Plus nejpozději do 6.8. 2021 do 23:59.

Každý účastník soutěže může soutěžit pouze 1x na Facebookové stránce Plazma Plus.

Každý účastník soutěže může vložit pouze jeden komentář.

Vložením příspěvku účastník potvrzuje zájem o účast v akci a bezvýhradnou akceptaci těchto pravidel včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Organizátor a vyhlašovatel si vyhrazují právo na upřesnění a ověření informací uvedených v registraci účastníka.

3.  Stanovení výherců akce

Po skončení propagační akce bude vybráno 5 výherců, každý obdrží 2 vstupenky. Vítězné příspěvky budou vybrány dne 9.8. 2021 vyhodnocením 5 komentářů v soutěžním příspěvku. Jejich autorům bude přiznána věcná cena (2 vstupenky na koncert Ewy Farne).

Každý výherce musí být fanouškem facebookové stránky Plazma Plus a zároveň musí být registrovaným dárcem ve společnosti Plazma Plus s.r.o.

V případě výhry organizátor kontaktuje účastníka zprávou prostřednictvím Facebook Messengeru. Pokud se s účastníkem nepodaří do 11.8. 2021 opakovaně spojit, organizátor je oprávněn oslovit náhradníka. Výhra bude pro účastníka připravena k vyzvednutí na dárcovských centrech Plazma Plus ve Znojmě a v Přerově. Výherce má právo zvolit, ve kterém z center si chce výhru vyzvednout.

4.  Zpracování osobních údajů

Registrací v akci dle podmínek těchto pravidel uděluje každý účastník organizátorovi a vyhlašovateli akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „Zákon“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na Facebooku za účelem prověření jeho platné účasti v akci, předání a realizaci výhry.

Správcem osobních údajů je organizátor. Účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systémově a mechanicky. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem, zejména vyhlašovatelem akce, jakožto zpracovatelem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.

Účastník dává souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci, zejména pak souhlas s použitím obsahu na Facebookovém profilu pro obchodní a marketingové účely správce.

5.  Pravidla příspěvků

Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonné, nemravné, navádějící k nemravnému či rizikovému chování a nebo z jiného důvodu pro soutěž nevhodné. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže a nebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Organizátor rovněž žádá účastníky, aby v příspěvcích neuváděli jiné identifikační údaje kromě jmen (celá jména, bydliště apod.).

6.  Osobnostní práva účastníka

Účastník dává v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemností osobní povahy a obrazových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem a/nebo vyhlašovatelem v souvislosti s pořádáním akce, jeho účastí v akci, předáváním výher a realizací výhry na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas bezplatně, bez územního či množstevního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým správce snímek v souladu s jeho určením poskytne. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností vyhlašovatel.

7.  Závěrečná ustanovení

Tato akce není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně akce musí být směřovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

Akce se řídí právním řádem České republiky. Odesláním registrace do projektu účastník schvaluje tato pravidla a instrukce a přistupuje k nim.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci zúčastněných společností, ani jejich rodinní příslušníci. Organizátor soutěže neodpovídá za doručování zpráv.

Organizátor tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Organizátor a vyhlašovatel si vyhrazují právo na změnu pravidel. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně upravit, změnit či doplnit pravidla této akce anebo akci bez jakékoliv náhrady zrušit. Každá taková případná změna bude vyhlášena veřejně na facebookových stránkách Plazma Plus.

V Praze dne 26. července 2021.

Daruji poprvé
Registrovat
Již jsem daroval
Objednat